Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

  Okres realizacji: 01 styczeń 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

   

  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

  Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

  Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

   

  Wnioskodawca/Partner:

  Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Beneficjent)/Polski Czerwony Krzyż – Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (Partner)

  Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

   Cel projektu:

  Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 112 osób (67K i 45M) uczniów 8 szkół
  z miasta Ostrowiec Świętokrzyski wraz z poradnictwem rodzinnym dla 12K/8M – rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkałych
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 8 świetlic środowiskowych (kompetencje kluczowe, psychospołeczne, poradnictwo rodzinne), co przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Jednocześnie działania projektowe przełożą się na osiągnięcie celów szczegółowych PI-RPO WŚ 2014-2020 w zakresie zwiększania dostępności  usług społecznych – w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki rozszerzeniu oferty świetlic prowadzonych przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim i zaplanowanych w nich działaniach uczestnicy projektu zostaną wyposażeni
  w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć w społeczeństwie, zdobyć w przyszłości pracę, zapobiec powrotowi do patologicznych postaw społecznych, a w konsekwencji do stałego wykluczenia.

   

  Planowane efekty:

  1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (79K, 53M).
  2. Liczba osób, które ulegną integracji w ramach działań projektowych oraz posiądą umiejętność samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłym życiu (67K, 45M)
  3. Liczba rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem psychologicznym i prawnym w programie (12K, 8M).
  4. Liczba placówek – świetlic środowiskowych, doposażone w programie (8)

   Grupy docelowe:

  1. Świetlice środowiskowe prowadzone przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  2. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Trzeciaków 35,
  3. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Niska 9,
  4. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Polna 56,
  5. Świetlica środowiskowa przy ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Os. Ogrody 20,
  6. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Akademicka 20,
  7. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Niewiadoma 19,
  8. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Rzeczki 18,
  9. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Os. Stawki 35.
  10. Rodzice/opiekunowie prawni zamieszkali na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski (12K, 8M).
  11. Wychowankowie świetlic środowiskowych prowadzonych przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim (w tym z niepełnosprawnościami) (67K, 45M).

  Opis działań:

  Zadanie 1  – Wycieczka po zdrowie

  • Warsztaty „Klub Zdrowego Smakosza”
  • Zajęcia fitness
  • Warsztaty „Mały Ratownik”

  Zadanie 2 – Tolerancyjny – nie znaczy obojętny         

  2.1. Warsztaty pod hasłem „Tolerancyjny – nie znaczy obojętny”

  2.2. Festiwal kulturowy

  2.3. Wyjazd do Muzeum Dialogu w Kielcach, teatru, kina oraz do Parku Miniatur w Krajnie

  Zadanie 3 – Niezły dzieciak

  3.1. Zajęcia z psychologiem

  3.2. Trening zastępowania agresji i walki ze stresem

  3.3. Trening koncentracji i relaksacji

  Zadanie 4 – Ja też potrafię

  4.1. Zajęcia „Kosmiczna Matematyka”

  4.2. Zajęcia „Klub Eko – Majsterkowicza”

  4.3. Zajęcia „Klub Małego Artysty”

  Zadanie 5- Poradnictwo rodzinne

  5.1. Poradnictwo rodzinne – psycholog dla rodziców/opiekunów prawnych

  5.2. Terapia grupowa

  5.3. Porady prawne dla rodziców/opiekunów prawnych

   

  Budżet projektu:

  Koszty ogółem: 852 207,50 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 763 887,50 zł

  Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 456,12 zł

  Wkład własny: 88 320,00 zł

   

  Dokumenty dotyczące rozeznań rynku oraz ofert i oświadczeń do pobrania w zakładce

  Rozeznania ofertowe