Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • Pomoc żywnościowa 2014-2020

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej? 

   Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

  Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

  Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. Osoby bezdomne Polski Czerwony Krzyż będzie mógł samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

  Jaką pomoc przekazujemy?

  Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, przekazywanych bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

  Dystrybucja pomocy

  W Podprogramie 2015 (realizowanym od maja 2015 r. do lutego 2016 r.) artykuły żywnościowe  ramach Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK będą dostarczane do magazynu:

   •  w Sandomierzu -ul. Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz
   •  w Ostrowcu Św. -ul. Stodolna 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego, będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

  • swoich placówek regionalnych (OPR),

  lub

  • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

  Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.

  Działania towarzyszące

  Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Finansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.


  Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem  PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MPiPS.


  Słownik pojęć:

  PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

  OPO – Organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż – organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561 Warszawa

  OPR – organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK, np. magazyn Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie

  OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

  OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

  Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja

  ________________________________________________________________________

   

                      Zmiany w Wytycznych IZ dla Podprogramu 2016 -2020

   

   Kryteria kwalifikowalności osób do status osoby najbardziej potrzebującej.

  Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 z dnia 28.12.2016 pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społeczne, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

  ________________________________________________________________________

   

  Działania w ramach środków towarzyszących

   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Podprogram 2015

  W ramach działań towarzyszących dla beneficjentów Podprogramu 2015 od czerwca do września odbyły się 4 spotkania:

  • 26.06.2015r. Temat działania: „Witaminy gdzie się schowały”- prelekcja na temat zasad racjonalnego odżywiania .Na bazie piramidy żywieniowej grupa docelowa otrzymała informację jakie produkty i w jakich proporcjach powinny znaleźć się w codziennej diecie. Jaka jest rola witamin i jaki mają wpływ na nasz organizm. Dużą uwagę zwrócono na aktywność fizyczną. Ruch jest nieodzownym elementem łączącym się ze zdrowiem. Poruszono także kwestię złych nawyków żywieniowych, szczególnie u dzieci oraz ich konsekwencje czyli otyłość i stany chorobowe.
  • 24.07.2015r. Temat działania: „Przyczyny otyłości wśród dzieci i młodzieży”- prelekcja na temat palącego problemu czyli pogłębiającej się otyłości wśród dzieci i młodzieży. Główną uwagę skupiono na czynnikach dietetycznych czyli złych nawykach żywieniowych: nadmierna ilość spożywanego pokarmu, wysokokaloryczne przekąski, słodzone soki i napoje gazowane, wykorzystanie ogólnodostępnych półproduktów w celu przygotowania posiłków zawierających duże ilości soli i tłuszczów nienasyconych.
  • 21.08.2015r. Temat działania: „Tanie gotowanie”- warsztaty edukacyjne na temat świadomego korzystania z urządzeń kuchennych, aby w budżecie domowym zaoszczędzić pieniądze wydawane na rachunki za prąd, gaz czy wodę.
   Omówiono między innymi kwestie dotyczące używania piekarnika tak, aby zaoszczędzić energię przez niego pobieraną do pieczenia dań obiadowych czy deserów. Ponadto ważny w oszczędzaniu energii jest dobór garnków do wielkości palnika, przykrywanie ich podczas gotowania i zalewanie np. ziemniaków czy warzyw odpowiednią ilością wody, którą po odcedzeniu możemy wykorzystać do ugotowania jajek. Przedstawiono sposoby przygotowania trzech dań na bazie jednego. Ważne w budżecie domowym jest planowanie posiłków. Ugotowanie większego garnka zupy czy przygotowanie większej ilości kotletów itp. to oszczędność energii, czasu i pieniędzy. Jadając wspólne posiłki poza oszczędzaniem energii, oszczędzamy także wodę- mniej naczyń do umycia.
  • 17.09.2015r. Temat działania: „Wartości odżywcze jabłek i ich przetworów”- spotkanie integracyjne, którego celem była wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych. Na wstępie przekazano zebranym najważniejsze informacje na temat właściwości zdrowotnych jabłek, ich wpływu na urodę i funkcjonowanie naszego organizmu oraz wartości odżywczych przetworów z jabłek. Następnie omówiono, jakie przetwory z jabłek najlepiej przygotować na zimę? Co jest zdrowsze – dżem z jabłek, marmolada, sok czy może suszone jabłka? Podkreślono, że najlepsze  są te metody utrwalania owoców, które pozwalają zachować w jabłkach jak najwięcej witaminy C, bez konieczności stosowania szkodliwych dla zdrowia środków konserwujących.
   Kulminacją spotkania była wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych. Najciekawsze przepisy zostaną opublikowane na stronie internetowej OR PCK.
  • 27.10.2015r. Temat działania: „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności”- program edukacyjny na temat przechowywania i obróbki żywności aby zapobiec chorobom i niszczeniu żywności.Na bazie dwóch filmów i prelekcji omówiono pięć kroków do bezpiecznej żywności: utrzymanie czystości, oddzielanie żywności surowej od ugotowanej, dokładne gotowanie, utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze, używanie bezpiecznej wody i żywności. Każdy krok został dokładnie przeanalizowany (dlaczego należy postępować tak a nie inaczej) i zilustrowany.Na spotkaniu była też mowa o zdrowym odżywianiu a przede wszystkim o spożywaniu jak najmniejszej ilości soli, która jest szkodliwa dla naszego organizmu i może spowodować wiele chorób. Przedstawiono podstawowe zalecenia, jak ograniczyć ilość soli w diecie i czym można ją ewentualnie zastąpić.
  • 06.11.2015r. Temat działania: „Warsztaty edukacji ekonomicznej-nauka tworzenia i kontroli realizacji budżetu domowego”.
   Podczas warsztatów ekonomicznych dla beneficjentów PO PŻ prowadząca uczyła zebranych, jak zaplanować domowy budżet na bazie 6 podstawowych kroków: Wprowadź kategorie wydatków-Zapisz wszystkie wydatki-Odróżniaj potrzeby od zachcianek-Zapisuj dokładne dochody-Dysponuj tylko taką sumą pieniędzy, jaką faktycznie masz-Zaplanuj spłatę zadłużenia.
   Wszystkie punkty razem tworzyły tzw. „tabelę budżetową”, którą przy objaśnieniach i prezentacji każdy wypełniał indywidualnie uwzględniając swoje stałe i zmienne przychody i wydatki.
   Planując i realizując nasz budżet, przejmujemy kontrolę nad własnymi finansami. Aktywnie planujemy, na co pójdą nasze pieniądze. Na bieżąco możemy weryfikować, czy możemy sobie pozwolić na konkretny wydatek, a nie zastanawiać się potem skąd wziąć pieniądze (albo gdzie się zadłużyć) żeby związać koniec z końcem. Pracując z naszym budżetem mamy realny wpływ na poprawę naszej sytuacji finansowej.
  • 2 grudnia 2015r. Temat działania: Program edukacyjny ”Idą Święta- co zrobić by nie zmarnować żywności”.
   Spotkanie miało na celu ograniczenie marnowania żywności. Według szacunków statystyczny Polak wyrzuca do kosza miesięcznie jedzenie warte 50 złotych, co rocznie daje kwotę 600 zł. Większość żywności marnuje się w naszych domach. Święta Bożego Narodzenia są dobrą okazją do zmiany złych nawyków z uwagi na to, że w tym okresie kupujemy i przygotowujemy więcej potraw ale też więcej marnujemy.
   Co możemy zrobić aby to zjawisko nie występowało w naszych domach? Zostało omówionych 7 sposobów:
   Zaplanuj ile osób odwiedzi cię w święta.
   Zaplanuj jakie potrawy przygotujesz.
   Przygotuj listę zakupów i trzymaj się jej w sklepie. Nie rób zakupów kiedy jesteś głodny.
   Kup mniej- zamiast 40 jaj kup 30, zamiast 1 kg wędliny kup 80 dag.
   Wybieraj produkty trwałe oraz te lepszej jakości- dłużej poleżą.
   Nakładaj mniejsze porcje- na pewno zjesz a nie wyrzucisz do kosza.
   Jeśli zostaje ci jedzenia zamroź, podziel się z samotną sąsiadką albo posiłkując się przepisami z Internetu wykonaj na obiad danie z resztek.      

  http://www.pcksandomierz.cba.pl/index.php/pomoc-zywnosciowa

  _____________________________________________________________________

   

   

  Działania w ramach środków towarzyszących

   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Podprogram 2016

  14 listopada 2016r. w ramach działań towarzyszących POPŻ przeprowadzono prelekcję na temat : „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności”. Do udziału zaproszono beneficjentów z gminy Dwikozy i Wilczyce. Na spotkaniu pracownicy PSSE Sandomierz omówili zagadnienia związane z prawidłowym przechowywaniem i obróbką żywnośc.  Na bazie filmów dydaktycznych i prelekcji omówiono pięć kroków do bezpiecznej żywności: utrzymanie czystości, oddzielanie żywności surowej od ugotowanej, dokładne gotowanie, utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze, używanie bezpiecznej wody i żywności. Każdy krok został dokładnie przeanalizowany  (dlaczego należy postępować tak, a nie inaczej) i zilustrowany.

  Na spotkaniu była też mowa o zdrowym odżywianiu a przede wszystkim o spożywaniu jak najmniejszej ilości soli, która jest szkodliwa dla naszego organizmu i może spowodować wiele chorób. Przedstawiono podstawowe zalecenia, jak ograniczyć ilość soli w diecie i czym można ją ewentualnie zastąpić. Celowością działań jest zapobieganie chorobom i marnowaniu żywności.

  _____________________________________________________________________

  03 stycznia 2017r. w ramach działań towarzyszących POPŻ przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat : „Przeciwdziałania otyłości”. Do udziału zaproszono beneficjentów z Gminy Klimontów. Na spotkaniu prowadzonym przez pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu wyjaśniono terminy: otyłość i nadwaga. Na podstawie wykresu wyjaśniono, jak sprawdzić wskaźnik masy ciała – BMI. Ponadto na podstawie przedstawionej prezentacji prelegentka omówiła, jak szkodliwa dla zdrowia jest otyłość i jak jej zapobiegać. Przedstawiła przykłady na racjonalne odżywianie i dobór produktów w diecie kładąc nacisk na wyeliminowanie z posiłków produktów przetworzonych zastępując je naturalnymi i wzbogacenie diety w owoce i warzywa. Ważne jest też regularne odżywianie (5 posiłków dziennie) i ruch (spacery czy ćwiczenia 3-4 razy w tygodniu po co najmniej 30 minut). Na spotkaniu został także pokrótce omówiony ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę” skierowany do dzieci i młodzieży, który jest realizowany w szkołach powiatu sandomierskiego. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Prowadzące zachęcały do włączenia całej rodziny w propagowanie zdrowego stylu życia a przede wszystkim dawania młodym ludziom dobrego przykładu. Przekonywały, że dobre zmiany należy wprowadzać małymi krokami już u małych dzieci. Zastępować słodycze innymi przekąskami np. suszonymi owocami czy płatkami na mleku z dodatkiem miodu. Napoje gazowane i słodzone należy zastępować wodą mineralną , ewentualnie pić naturalne soki.

  Celowością działania jest zapobieganie otyłości szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

  http://www.pcksandomierz.cba.pl/index.php/pomoc-zywnosciowa

  __________________________________________________________________________

  08 lutego 2017r. w ramach działań towarzyszących POPŻ przeprowadzono „Warsztaty edukacji ekonomicznej” dotyczące  planowania budżetu domowego , do udziału , w których zaproszono beneficjentów z Gminy Samborzec . Spotkanie prowadził  doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu.

  Uczestniczyło w nich 20 osób zakwalifikowanych w ramach PO PŻ pogłębiając  swoją wiedzę  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  – kalkulowanie przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowanymi   w ramach dostępnego budżetu,

  – odpowiednie zaplanowanie swoich wydatków uwzględniając stałe przychody,

  – dzięki pracy  w    grupie i wymianie doświadczeń poznali sposoby na wprowadzenie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym

  Ponadto prowadząca zaprosiła zebranych do współpracy z MCK w zakresie korzystania   indywidualnie i grupowo z informacji o  możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy. Rozdała ulotki dotyczące naboru do pracy w kraju i za granicą. Zachęcała do wzięcia udziału w stażach zapewniając jednocześnie, że udzieli wszelkiej potrzebnej pomocy w dziedzinie poszukiwania pracy czy zdobycia szkoleń zawodowych, pisania CV, listu motywacyjnego itp.

  ____________________________________________________________________________

  27 marca 2017r. w ramach działań towarzyszących POPŻ przeprowadzono program edukacyjny na temat zdrowego trybu życia pn „Talerz zdrowia”.Celowością działania była dbałość o zdrowie całej rodziny.
  Do udziału zaproszono beneficjentów z Gminy Sandomierz. Spotkanie prowadzone było przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu.
  Z warsztatów skorzystało 27 osób zakwalifikowanych w ramach PO PŻ, które poznały podstawy prawidłowego żywienia na podstawie „talerza zdrowia”:
  -proporcje pomiędzy węglowodanami, tłuszczami i białkami,
  -woda-niezbędna do życia
  -jak zapewnić prawidłowe dostarczenie białka
  -jakie węglowodany spożywać
  -jakie rodzaje tłuszczu występują w pokarmach
  -ilości składników odżywczych, które powinny być spożywane w ciągu doby.
  Ponadto prowadzące zwróciły uwagę na celowość czytania etykiet na gotowych produktach żywnościowych. Przed zakupem należy zwracać uwagę min. na skład, datę minimalnej trwałości oraz zawartość produktu, warunki przechowywania lub użycia. Ważne są również informacje o wartości odżywczej produktów: wartość energetyczna, zawartość tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli podkreślając, że w codziennej diecie należy używać jak najmniej soli zastępując ją ziołami i innymi mniej szkodliwymi przyprawami.
  Na zakończenie podkreślono korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej.
  Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zachowania zdrowia.

  http://www.pcksandomierz.cba.pl/index.php/pomoc-zywnosciowa